कार्यालयीन परिपत्रके

2019
रासायनिक व अतिधोकेदायक कारखान्यांचे सुरक्षा लेखा परीक्षण अहवाल बाबत
मुंबई कार्यालयाच्या शाखेतील शाखेतील विषयांशी संबंधित टपाल स्विकारण्याबाबत
सुरक्षा लेखा परीक्षण व पूर्तता बाबत
कारखान्यांच्या निरीक्षणाबाबत
कारखाने अधिनियम कलम ९२ (अ) अंतर्गत अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या कलमांची पूर्तता केलेली नसल्यास भेटीच्या वेळी नियमभंग दाखवून कार्यवाही करणेबाबत
सुरक्षा लेखा परीक्षणाचे मासिक विवरणपत्र सादर करण्याबाबत
औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये कार्यक्रमाचे आयोजन करताना घेण्याची काळजी
कारखान्यांच्या सुरक्षा लेखा परीक्षणाबाबत
सक्षम व्यक्तींकडून स्वतःच्या उपस्थितीत तपासणी बाबत
सुरक्षा लेखा परीक्षण बाबत
2018
निरीक्षणाचे वेळी कारखाने अधिनियम, १९४८ चे कलम ४०(२) अंतर्गत आदेश पारित करणेबाबत
महाराष्ट्र कारखाने (सुरक्षा लेखा परीक्षा) नियम २०१४ अन्वये केलेल्या सुरक्षा लेखा परीक्षणाबाबत
अधिवेशन काळात दररोज संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत कार्यालय चालू ठेवण्याबाबत
महाराष्ट्र कारखाने (सुरक्षा लेखा परीक्षा) नियम २०१४ अन्वये केलेल्या सुरक्षा लेखा परीक्षणाबाबत
सुरक्षा लेखा परीक्षण करणेबाबत
झिरो पेंडन्सी अँड डेली डिस्पोजल बाबत
सुरक्षा लेखा परीक्षणातील सूचनांची पूर्तता बाबत
सुरक्षा लेखा परीक्षण करणेबाबत
बदली साठी राजकीय दबाव आणल्यास शिस्तभंगाची कार्यवाही बाबत
खटला प्रस्ताव बाबत
कारखान्यांच्या निरीक्षणांची संख्या वाढविणेबाबत
CIS यादीमध्ये एका परिसरातील कारखान्यांचे समूह बनविणेबाबत
तरतुदींचा भंग झालेल्या प्रकरणी खटला दाखल करण्यापूर्वी नियमभंगांची पूर्तता झालेल्या प्रकरणांमध्ये दंडाची रक्कम वसूल करून प्रकरण निकाली काढणेबाबत
अधिवेशनसंबंधी कामकाजासंदर्भात कार्यालय चालू ठेवणे बाबत
प्राधिकृत प्रमाणक शल्य चिकित्सक यांनी स्वतः कामगारांची वैद्यकीय तपासणी करणेबाबत
निरीक्षण शेऱ्यांच्या पूर्ततेबाबत कार्यवाही करणेबाबत
अधिकारी व कर्मचारी यांनी नामनिर्देशनाचे नमुने सादर करणेबाबत
मुंबई कार्यालाच्या शाखेतील विषयांशी संबधित मासिक विवरणपत्रे अद्ययावत ठेवणेबाबत
2017
स्वयंमुल्य निर्धारण अहवाल
न्यायालयामध्ये अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीबाबत
ऑनलाईन पद्धतीने कारखाना नोंदणी व परवाना देणे, परवाना नुतनीकरण करणे व नकाशे मंजूर करण्याच्या कार्यपद्धतीमध्ये अंशत: बदल
उद्योग सुलभीकरण उपक्रमांतर्गत कारखाना नोंदणी व परवाना देणे, परवाना नुतनीकरण करणे व नकाशे मंजूर करण्याच्या कार्यपद्धतीमध्ये अंशत: बदल
To allow third party certification instead of departmental inspections under labour laws for medium risk industries
ताकीद प्रस्ताव मंजुरीबाबत
To avoid physical touch and provide fast service for approval of plans as per reforms suggested by DIPP
2016
स्वयंमुल्य निर्धारण अहवाल
कारखान्यांचे निरीक्षण केल्यानंतर विनिर्दिष्ट शेरे लिहिण्याबाबत